Виклик сучасному людству — перевірка його спроможності відмовитися від хижацького життя за принципами „необмеженого споживання” і свідомо обрати шлях до „сталого розвитку” або екобезпечної життєдіяльності.

Сталий розвиток буде постійним створенням і використанням відкриттів, небачених технологій та ін., що слід узагальнити поняттям „інноваційний розвиток”.

Наша задача — утвердження інноваційно-інвестиційної моделі в Україні.

Наша кінцева мета  добробут кожної української родини!

Військова освіта: виклики сьогодення, пошуки раціональних рішень. Телелим В.М., Приходько Ю.І.

    У статті з’ясовано, що становлення та розвиток системи військової освіти супроводжувалися низкою суперечностей об’єктивного та суб’єктивного характеру, обґрунтовано напрями та шляхи її подальшого реформування.

Методологічні аспекти управління знаннями на виробництві. Дрозач М.І.

    Статтю присвячено методологічним аспектам управління знаннями на вироб-ництві. Проаналізовано питання формування і розвитку людського капіталу під-приємства та подано рекомендації щодо забезпечення конкурентних переваг під-приємств шляхом створення системи управління знаннями.

Теоретичне підґрунтя створення моделі оцінки інформаційного та інноваційного ресурсу дослідницьких робіт у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків. Фомина Т.В., Кошман Т.В., Коренєв М.М., Овсяннікова Л.М., Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П.

    У статті визначено дефініції “інформаційний та інноваційний ресурс” дослід-ницької роботи, описано його складові, приведено структуру факторної моделі складових інформаційного та інноваційного ресурсу, побудованої на основі екс-пертних оцінок провідних вчених у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків.

Влияние электромагнитных полей в диапазонах сверхдлинных волн на рост микроорганизмов и репродукцию вирусов. Богомольный Б.Р., Барзинский В.П., Гридина Т.Л., Федчук А.С., Мудрик Л.М.

    В статье изложены результаты исследования влияния нетеплового (информационного) действия электромагнитных сверхдлинных волн на биологические объекты — возбудителей инфекционных заболеваний как микробной, так и вирусной природы с целью торможения их репродукции. Исследование проведено с ис-пользованием программно-аппаратного комплекса спектральной коррекции “КСК-БАРС”. Выявлено, что воздействие на изученные штаммы микроорганизмов и вирусы электромагнитными аутоспектральными полями сверхмалой мощности в диапазоне частот сверхдлинных волн влияет на их рост и репродукцию. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований в указанной сфере.

Ефективність державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів як запорука підвищення рівня інвестиційної привабливості в Україні. Охотнікова О.М., Джуринський О.В.

    У статті проаналізовано механізм державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів у співвідношенні з підвищенням рівня інвестиційної привабливості в Україні. Наведено пропозиції щодо внесення змін до земельного законодавства України та запропоновано ефективний механізм державного конт-ролю на сучасному етапі розвитку суспільних відносин.